Дихате�”ни упражнения Стре�”никова: упражнения+ видеок�”ип

dyhatelnaya-gimnastika-po-metodu-strelnikovoyТрудна съдба
авторска дихате�”на техника – А�”ександра Нико�”аевна
Стре�”никова – възпитана в нея си�”на, це�”енасочена
характер.

И когато се с�”учи трагедия: та�”ант�”ива оперна певица
на двадесети век, неочаквано на върха на с�”авата, загуби най-ценното
– г�”ас, тя не се предаде.

Най- “дует” с майка си, А�”ександра Северовна, която е все още
през 30-те и 40-те години на мина�”ия век започна�”и да развиват упражнения
дихате�”ни упражнения за астма, А�”ександра Нико�”аевна
продъ�”жи да развива това знание.

Най- резу�”тат на това майката и дъщерята създадоха уника�”ни дихате�”ни упражнения
които не само възстановяват пеещите г�”асове, но и осигуряват
�”ечебно действие при раз�”ични забо�”явания: бо�”ести
респираторни и сърдечно-съдови системи (в т.ч.
васку�”арна дистония), неврози, кожни забо�”явания, заекване,
сексуа�”ни разстройства при жените и мъжете, както и
пушене, зат�”ъстяване и проб�”еми със стомашно-чревния тракт.

По това време, извънредни основате�”и на парадокса�”ното
Гимнастиката на Стре�”ников работи като вока�”ни учите�”и
уроци за позиране на много известни артисти: Людми�”а
Касаткина и Армен Джигарханян, Андрей Миронов и Маргарита
Терехова, Татяна Най-аси�”иева, Лариса Го�”убкина и др.

Редовна Стре�”никовската гимнастика
професиона�”ни певци: Любов Казарновская и А�”�”а Пугачева,
Най-а�”ери Леонтиев и София Ротару.

Каква е същността на дихате�”ните техники за Стре�”никова?

Само през 1973 г., дихате�”на
Стре�”никова система, наричана по-късно парадокс. Най-
За раз�”ика от конвенциона�”ните дихате�”ни упражнения, където специа�”но внимание
като се има предвид продъ�”жите�”ността на дишането и изтичането, това е на�”ично и
един прост метод се основава на принудите�”ен, си�”ен дъх през носа и
издишването остава пасивно, изпъ�”нява се във всякаква форма.

Освен това, терапевтични упражнения Стре�”никова категорично
забранява у�”авянето на въздух и�”и изт�”аскването му от бе�”ите дробове, когато
издишайте!

В същото време мощен, активен дъх комбиниран с динамична компресия
гърдите по време на движение, което създава допъ�”ните�”ни
кис�”ород в тъканите на тя�”ото и допринася за него
възстановяване. Поради обратната пос�”едовате�”ност на дишането и движението
има стиму�”иране на развитието на муску�”ите, свързани с процеса
дишане.

Ефектът от такива действия може да се усети с�”ед 10-15
минути! Дишането е по-�”есно, усеща се �”екота в тя�”ото
нарастване на енергията, повишава жизнеността и производите�”ността, забе�”ежимо
подобрява настроението.

Има �”и гимнастика Strelnikova противопоказания?

Въпреки високата ефикасност и попу�”ярност на дихате�”ните пътища
Стре�”никова гимнастика у нас и в чужбина, все още е
има някои противопоказания:

 • Тежки пато�”огии на органи и системи;
 • Остра фебри�”на бо�”ест с висока температура;
 • Наранявания на гръбначния стъ�”б и мозъчни контузии;
 • Хронична остеохондроза на шията;
 • Кървене с раз�”ична етио�”огия;
 • Най-ысокое артериа�”ьное, внутричерепное и�”и г�”азное дав�”ение;
 • Висока миопия;
 • г�”аукома;
 • Остър тромбоф�”ебит;
 • На�”ичието на камъни в бъбреците и�”и ж�”ъчния мехур;
 • Сериозни нарушения на сърдечно-съдовата дейност.

Отговорете с „да“ на въпроса: подходяща �”и е дихате�”ната система
Strelnikova за вас, е възможно с�”ед подробна консу�”тация с
от �”екуващия �”екар.

Имаше феномена�”ни с�”учаи, в които тази техника се изпъ�”няваше
щадящ режим, у�”есни състоянието дори и при �”ежени пациенти!

kompleks-uprazhneniy-gimnastiki-strelnikovoy

С�”ожни дихате�”ни упражнения Стре�”никова

Преди първото ов�”адяване на гимнастически упражнения
Стре�”никова, трябва да запомните няко�”ко основни прави�”а:

1. Начинаещите трябва да се научат на шумно, активно дишане, когато
кри�”ата на носа нево�”но притиснати към преградата. мощен
енергичен вдишване трябва да бъде б�”изко до ръкоп�”яскане. То�”кова рязко хора
обикновено миришат на миризмата на парене, когато крещят: “Огън!”

2. Най-ыдох же, по убеждению Стре�”ьниковой, до�”жен быть п�”авным,
естествено, отстраняване на въздуха от устата. С този издишам
трябва да бъде произво�”но, без никакви уси�”ия. Активен стремеж
издишването може да доведе не само до прова�” на дихате�”ния ритъм, но също така
свръхчувствите�”ност към бе�”ите дробове.

3. Упражнения за възстановяване на прави�”ното
дишане, трябва да изпъ�”ните под сметката. Така ще
прави�”но са направени всички е�”ементи на техно�”огията, и това ще помогне да се е�”иминират
проб�”еми в ритъм.

4. Максима�”ният ефект от упражненията се постига в ритъма на маршируването
стъпка. С редовните тренировки можете да достигнете до върха, когато
всеки е�”емент от урока ще бъде изпъ�”нен за по-ма�”ко от секунда.

5. Най-ыпо�”няемое движение и вдох – это единый «штрих�” дыхате�”ьной
гимнастика на Стре�”никова. Те трябва да се правят по едно и също време, но
по никакъв начин не се редуват. Няма значение да�”и пациентът
стойте, седнете и�”и �”егнете. Това зависи от неговото състояние и степен.
тежестта на забо�”яването. 6. Броят на повторенията на всяко упражнение трябва да бъде
това е не само музика�”ният размер, с който
�”есно да се изчис�”и натоварването за серия от упражнения, но също така напо�”овина
осем – ще се изпо�”зва от втория урок
Стре�”никова дихате�”на техника. На четвъртия ден е чис�”ото
ще се уве�”ичи до 16, а по-нататък – до 24 и 32. Ритъмът, съставен от
нечетни стойности (например 3 и�”и 5), според много
пос�”едовате�”и на тази уника�”на гимнастика, изисква сигурно
умения и значите�”на физическа издръж�”ивост.

7. Между поредицата изпъ�”нени е�”ементи на парадокс
дихате�”ните упражнения трябва да се подредят не повече от 10 секунди
пауза за почивка. Графикът на занятията в този с�”учай ще бъде
изг�”ежда така:

• 1-2 дни: 24 комп�”екта и�”и повторения на 4 вдишвания с паузи
7-10 сек. • 3-4 ден: 12 подхода за 8 вдишвания и същите паузи;
• 5-6 ден: 6 комп�”екта от 16 вдишвания и паузи от 10 секунди; • 7-8
ден и по-късно: 3 комп�”екта от 32 вдишвания с еднакви паузи.

8. В допъ�”нение към ритъма е много важно да се поддържа добро настроение и добро
настроение, когато правите тези упражнения. По този начин можете
постигане на най-добър ефект за подобряване на тя�”ото и нама�”яване на тег�”ото,
ако това е це�”та.

Здрави хора дихате�”ни упражнения Стре�”никова за
отс�”абването пред�”ага всички упражнения, които започват да правят
интензивност от 12 комп�”екта от 8 вдишвания, но на всеки 4
подход за почивка за 10-30 секунди пауза.

С�”ед 30 дни тренировки почивките могат да се съкратят п�”авно.
до 3-5 секунди, ако се чувствате добре (�”ека умора и
може да се по�”учи замаяност поради временно пренасищане
мозъка кис�”ород, но това състояние е норма�”но трябва бързо
изб�”едняват).

С течение на времето тя�”ото ще свикне с натоварванията и изоби�”ието от кис�”ород,
ще ви бъде по-�”есно да достигнете же�”ания размер. И с�”ед това можете
оставете по�”овин час (и�”и в спешни с�”учаи, 15-минутен) урок
на ден за укрепване на имунната система и стаби�”изиране на тег�”ото.

dyhatelnaya-gimnastika-strelnikovoy-dlya-pohudeniya

Най-се упражнения гимнастики Стре�”ьниковой в самом нача�”е де�”ать не
трябва. Дори основния комп�”екс от 12 тренировъчни епизода
необходимо е да се разде�”ят, с�”ед като усвоят първите три к�”аса, да се добавят
всеки ден още един до пъ�”ния комп�”екс.

I. “Ръка” и�”и “камери”. Отворени са и д�”аните
огънете �”актите си вертика�”но надо�”у. (Тази поза
често наричана „психична поза“). Правим си�”ни, шумни вдишвания,
стиснати д�”ани в юмруци. Повторете 4 пъти, когато
бавно издишване. С�”ед 4 вдишвания, пауза – 3-4
сек. Най-сю серию повторить 24 раза.

II. �”пагони”. Ip (нача�”на позиция): изправете се изправено, краката –
разстоянието до рамената Раменете трябва да се отпуснат и г�”авата да се вдигне. ръце
свинете в юмруци и ги поставяйте на нивото на кръста. Вдишайте рязко
хвър�”и ръцете си надо�”у, отвори си юмруци и разпери пръстите си. �”Раменни презрамки”
– в този момент трябва да бъдат тествани муску�”ите на раменете, предмишниците и ръцете
напрежение. Първата серия – 8 вдишвания с 3-4 секундна пауза.
Общ брой – 12 епизода.

III. �”Помпа и�”и” изпомпване “. Ip, как в упр. № 2 (можете да стъпите
поставете по-широки рамене), по-ниски раменете и разтегнете ръцете си
багажника. Бавно се огъвайте, помпайте в ръка и�”и смачкайте
хартия, рязко и шумно дишане. С�”ед това издишайте бавно. Серия от
се състои от 8 вдишвания, завои, издишвания и упражнения – от 12 серии.
Между тях трябва да направите пауза от 3 секунди.

Добавяме с�”едните упражнения един по един:

IV. �”Cat.” Ip, как в упр. № 2, но вече поставихме краката на раменете (на
ширина на бедрото). Раменете се отпуснете, ръцете надо�”у
багажника. На рязко вдишване, седи п�”итко, докато се върти
тя�”ото вдясно. В този с�”учай, ръцете се огъват в �”актите и пръстите
изтръгва се в камери. Най-ыдыхая, возвращаемся в Ip, а затем повторяем
тренировъчно ог�”еда�”о (с завой на�”яво). Общ брой – 12
серия от 8 к�”якам, вдишвания във всяка посока.

V. “Прегърни раменете си.” Ip, как в упр. № 2. ръце согнуть в
�”актите и се издигат до нивото на раменете, така че �”явата ръка да свърши
десен �”акът, а дясната – над �”явата. Пос�”е внезапно заедно
С дъх прегърнете себе си, без да прекосите ръцете и�”и ръцете си. Една от четките
прегръща рамото, а другата – подмишницата. Най-ыдох мед�”енный при возвращении в
Ip Сесията се състои от 8 вдишвания, общия брой подходи
(сесии) – 12. VI. �”Го�”ямо маха�”о”. Упражнение, което вк�”ючва
2 преди, и в нача�”ото извършваме движението от упражнение
�”Помпа”, с�”ед това, без да прекъсваме, ние се издигаме и продъ�”жаваме да се движим от
Упражнение “Прегърни раменете си.” Отвън това упражнение
напомня движението на маха�”ото. Най-ыпо�”нять его нужно сто�”ько же,
ко�”ко и предишният издишвания се с�”учват естествено с�”ед това
вдишвания, без никакво напрежение.

VII. �- Обръща г�”ава. Ip – Основна, но широка
бедра. Най-ыпо�”нять попеременные повороты го�”овы вправо-в�”ево, не
успокояващо, за да вземете остри дишания. Най-ыдох идет
нево�”но през �”еко отворена уста. Сесията вк�”ючва 8
движения-вдишвания, между тях се прави пауза 3-4 секунди. Най-сего 12 сессий.

VIII. �”уши”. Ip – най-важното. Най-ыпо�”няем покачивания го�”овой:
вдясно – по�”учаваме дясното рамо, в�”яво – на�”яво, правим шумни вдишвания
нос с всяко движение. Раменете не вдигат, шията и тя�”ото не са
за щам Напомня “тумб�”ер”: “Ай-ах-ах!” Брой движения
паузи и сесии, както при предишните упражнения.

Към фина�”ните упражнения от основния цикъ�”: „Маха�”о
г�”авата “,” Roll “и” Steps “могат да се движат, когато са напъ�”но
усвои�”и най-простите първи 8.

Дихате�”на гимнастика A.N. Стре�”никова е показана като метод
профи�”актика и �”ечение (ако няма противопоказания) за повечето
хора, вк�”ючите�”но дори бременни жени и деца (контро�”ирани от
�”екар).

Като метод на �”ечение: той се извършва два пъти на ден на празен стомах и�”и чрез
час и по�”овина с�”ед всяко хранене.

Като начин за превенция: сутрин за жизненост и си�”а
имунитет и�”и вечер, за да се отървете от натрупаните
умора.

metodika-strelnikovoy-protivopokazaniya

Дихате�”на гимнастика по метода на Стре�”никова: рецензии
подправен

Най- связи с бо�”ьшой попу�”ярностью этой техники прави�”ьного дыхания
в Интернет и сред обикновените читате�”и могат да бъдат намерени брошури
раз�”ични мнения за резу�”татите от к�”асовете:

Максим предупреждава, че трябва да обърнете специа�”но внимание
противопоказания к �”юбой из техник дишане. персона�”изирано
характеристиките на всеки организъм са раз�”ични. И безсмис�”ено с�”едване
рек�”амата може да стане опасна! Мода за самостояте�”но назначаване
процедурите, ко�”кото и по�”езни да са те, могат да причинят вреда
Вашата природа.

Въпреки това, по съвет на �”екарите, като се започне с ма�”ки дози
товари, можете да отидете на по-интензивно и да по�”учите максимум
по�”за от насищането на к�”етките на тя�”ото с кис�”ород.

Сергей: “… Някак си се натъкнах на брошура, описваща дихате�”ната техника
за Стре�”никова. Все още нямаше интернет в страната. Уверено
ефективността на този фитнес много скоро, но е жа�”ко, че мързе�” не е така
дава ми да практикувам редовно. Спасява дихате�”ните упражнения
когато “изстисква”. И дори за това, тя много б�”агодаря! �”

Е�”ена пишет, что уже 5-6 �”ет практикует эффективную методику, но
периодически по 2-3 месяца де�”ает перерывы из-за �”ени. Тя харесва
когато вдишвате, диафрагмата се свива, кръвта
обогащается кис�”ородом, и все жизненные процессы в организме
норма�”изуются. Занимается всего по 10 мин утром и пос�”е работы.

Най- резу�”ьтате: от�”ичное настроение, �”юбит петь, го�”ос �”учше
звучит, проходят соп�”и зимой, ес�”и живот, го�”ова и�”и что-то другое
бо�”ит, то неприятные ощущения притуп�”яются и�”и исчезают. У�”учшается
обмен веществ, фигура – осиная та�”ия, укреп�”яется тонус мышц.
Съветва всички!

Най-о�”жанка сетует, что давно страда�”а Най-ГСД (вегетососудистой
дистонией), к которой из-за частых стрессов присоедини�”ся невроз.
Бы�”а частой пациенткой в бо�”ьницах, назнача�”и капе�”ьницы с
сосудорасширяющими препаратами, но вскоре все повторя�”ось.

Заинтересова�”ась а�”ьтернативными способами �”ечения и купи�”а
книга A.N. Стре�”ьниковой. Регу�”ярные занятия без перерывов дважды в
день в течение 9-10 месяцев из�”ечи�”и не то�”ько от нервных, но и
простудных хронических бо�”езней. Теперь этот комп�”екс она
испо�”ьзует то�”ько в профи�”актических це�”ях.

О�”ьга: « … Най-сего 6-7 месяцев вместо зарядки по утрам занима�”ась
гимнастикой Стре�”ьниковой. Резу�”ьтатом дово�”ьна! Похуде�”а,
дыхате�”ьная система восстанов�”ена, чувствую себя прекрасно!
Аз препоръчвам! �”

Дыхате�”ьная гимнастика Стре�”ьниковой: видео занятие

Также важно: «Хо�”отропное дыхание – основы, техника + отзывы
и видео�” и «Реа�”ьно �”и избавиться от боков за неде�”ю?�”.

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: